• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij JD International

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij JD International?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij JD International
Je bent hier:

Keurmerken

CE-markering

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Bijzonder is op te merken dat deze term nergens in een Europese richtlijn terug te vinden is.

De CE-markering is geen keurmerk. De procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG[1]. De aanleiding tot dit besluit vormt "Europa 1992" waarbij het vrij verkeer van personen (Schengenakkoorden) en goederen wordt nagestreefd. De verschillende nationale eisen die tot dat moment van kracht waren, vormden een de facto handelsbarrière.

Het doel van de CE-markering is dus tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Aangezien Europa geen land of federatie is, worden er afspraken gemaakt door middel van verdragen. Door middel van verdragen zoals het Verdrag van Rome en het Verdrag van Lissabon is afgesproken dat lidstaten Europese regelgeving, binnen de in het verdrag gestelde termijn, vertalen en in hun nationale wetgeving opnemen. Hierdoor is er in de praktijk sprake van "Europese wetgeving".

De CE-markering is onder andere[bron?] een wettelijk verplichte aanduiding op producten die onder een van de "Nieuwe Aanpak"-richtlijnen vallen. Dat zijn bijvoorbeeld elektrische apparaten, machines, gastoestellen, speelgoed, liften, meetinstrumenten (water-, gas- en elektriciteitsmeters, weegschalen enz.) en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelmen, signalisatiekleding en dergelijke)[2].

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Bovendien moet hij in de meeste gevallen voor het betreffende product een conformiteitverklaring hebben opgesteld. In deze conformiteitverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product.

Het onderzoeken van de conformiteit met de regelgeving voor CE-markering is grotendeels zelfcertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze.

In bepaalde gevallen is een EG-typegoedkeuring voorgeschreven en dient gebruikgemaakt te worden van een door de overheid aangemelde instantie (notified body). Bijvoorbeeld bij gastoestellen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De CE-markering van een EG-typegoedgekeurd product, waarbij een aangewezen instantie betrokken is bij controle van de productie (EG-toezicht, afhankelijk van de gekozen conformiteits- of overeenstemmingsprocedure) is te herkennen aan de 4 cijfers achter de CE-markering. De viercijferige code verwijst naar de aangemelde instantie die de beoordeling van de productie doet (EG-toezicht). Welke aangemelde instantie bij welk nummer behoort, kan op de website van de Europese Commissie worden opgezocht in NANDO. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, mag niet de code van de aangemelde instantie worden vermeld die het EG-typeonderzoek heeft uitgevoerd. Aangemelde instanties worden door de lidstaten aangemeld bij de Europese Commissie.

Het onterecht aanbrengen van de CE-markering en/of opstellen en ondertekenen van de conformiteitverklaring (ook wel: EG-verklaring van overeenstemming) is een economisch delict en valt in Nederland onder de Wet op de economische delicten. Toezicht hierop vindt plaats door bijvoorbeeld de toezichthouders nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit en het Agentschap Telecom.

Lidstaten moeten producten waarop de CE-markering is aangebracht op hun markt toelaten. Slechts in die gevallen dat een lidstaat kan aantonen dat een product niet aan de essentiële eisen van één of meer richtlijnen voldoet, mag het product van de markt geweerd worden. Het niet kunnen overhandigen van de conformiteitverklaring aan de toezichthouder(s) kan echter óók leiden tot een maatregel/sanctie (immers kan dan niet worden vastgesteld dat volledig voldaan aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure).

De regelgeving heeft vooral betrekking op de veiligheids- en gezondheids- en milieuaspecten van de producten. Voor elektrische apparaten geldt bijvoorbeeld dat ze geen storende elektromagnetische straling mogen veroorzaken en ook niet gevoelig voor dergelijke straling mogen zijn. Op het gebied van IVD (In Vitro Diagnostica) gelden weer andere aspecten. De aangemelde instantie kijkt in dit geval op het niveau van ontwerp, fabricage of product of het IVD aan de gestelde eisen voldoet.

Waarop is CE-markering van toepassing?

De Website van Nando[6] (New Approach Notified and Designated Organisations) is een officieel instrument van de Europese Commissie die een overzicht biedt van de Europese Richtlijnen en verordeningen die tot een CE-markering kunnen leiden.

 • 89/686/EEC Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 90/385/EEC Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • 92/42/EEC Nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels
 • 93/15/EEC Explosieven voor civiel gebruik
 • 93/42/EEC Medische hulpmiddelen
 • 94/9/EC Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • 94/25/EC Pleziervaartuigen
 • 95/16/EC Liften
 • 96/98/EC Uitrusting van zeeschepen
 • 97/23/EC Drukapparatuur
 • 98/79/EC Medische hulpmiddelen voor in vitro diagnostiek
 • 99/5/EC Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur
 • 2000/9/EC Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • 2000/14/EC Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis
 • 2004/22/EC Meetinstrumenten
 • 2004/108/EC Elektromagnetische compatibiliteit
 • 2006/42/EC Machines
 • 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Elektrisch materieel bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (laagspanning)
 • 2007/23/EC Pyrotechnische artikelen
 • 2008/57/EC Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking)
 • 2009/23/EC (ex-90/384/EEC) Niet-automatische weegwerktuigen
 • 2009/48/EC Speelgoedveiligheid
 • 2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Drukvaten van eenvoudige vorm
 • 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Gastoestellen
 • 2010/35/EU Vervoerbare drukapparatuur
 • (EU) No 305/2011 Verordening Bouwproducten
 • Besluit 2009/750/EC (implementing Directive 2004/52/EC) Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen
 • (EC) No 552/2004 Interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging

RoHS

RoHS Europese Wetgeving

Intertek levert advies en ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe RoHS Directive 2011/65/EU.

De nieuwe RoHS richtlijn 2011/65/EU is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 1 juli 2011 en is in werking getreden op 21 juli 2011.

Deze richtlijn geeft de beperkingen aan m.b.t. het gebruik van lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), hexavalent chromium (Cr6+), polygebromeerde bifenolen (PBB) en polygebromeerde difenylether (PBDE) in bepaalde elektrische en electronische apparatuur welke wordt verkocht op de Europese markt.

Deze nieuwe richtlijn, ook bekent als RoHS 2, introduceert nieuwe CE- criteria en eisen met betrekking tot de "Declaration of Conformity". Voordat een elektronisch of elektrisch apparaat op de markt gebracht mag worden in de EU moet een importeur/producent/distributeur aantonen dat de compliance onderzoek procedure in lijn is met module A van Annex II van besluit 768/2008/EC en het CE keurmerk op het eindproduct is aangebracht.

De omvang van deze richtlijn is uitgebreidt naar alle elektronische en elektrische apparatuur inclusief medische apparatuur en EEE apparatuur niet ondergebracht in de bestaande 10 categoriën (de 11e categorie), tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven. Voor deze toegevoegde producten is een tijdslijn opgegeven m.b.t. implementatie.

Intertek levert uitgebreide test en adviesdiensten op het gebied van RoHS en andere gerelateerde wet- en regelgeving. Relevante links: